Regulamin sklepu internetowego

Algemene Voorwaarden - ietsGezond.nl

Polskie tłumaczenie za pośrednictwem Google Translate:
Regulamin sklepu internetowego - ietsGezond.nl

bardzo prosimy mieć na uwadze, że tylko holenderska wersja ma moc prawną dla wszystkich zamówień na terenie Holandii i Belgii


Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Spis treści:
Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy
Artykuł 3 - Możliwość zastosowania
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo odstąpienia
Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie odstąpienia od umowy
Artykuł 8 - Wykonanie prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta i jego koszty
Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku wystąpienia wypowiedzenia
Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 11 - Cena
Artykuł 12 - Zgodność i dodatkowa gwarancja
Artykuł 13 - Dostawa i wykonanie
Artykuł 14 - Płatność
Artykuł 15 - Procedura reklamacji
Artykuł 17 - Spory
Artykuł 18 - Dodatkowe lub odbiegające przepisy

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszych warunkach stosuje się następujące definicje:

 1. Dodatkowa umowa: umowa, na mocy której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe i / lub usługi w związku z umową na odległość, a te towary, treści cyfrowe i / lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub przez strona trzecia na podstawie umowy między stroną trzecią a przedsiębiorcą;
 2. Okres wyłączenia: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia;
 3. Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;
 4. Dzień: dzień kalendarzowy;
 5. Treści cyfrowe: dane wyprodukowane i dostarczone w formie cyfrowej
 6. Umowa o czas trwania: umowa obejmująca regularne dostawy towarów, usług i / lub treści cyfrowych w określonym czasie;
 7. Trwały nośnik danych: każde urządzenie - w tym e-mail - umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji adresowanych do niego osobiście w taki sposób, że przyszłe konsultacje lub wykorzystanie przez okres, który jest zgodny z celem, dla którego informacja jest przeznaczona i która umożliwia niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji;
 8. Prawo do wypłaty: opcja konsumenta do anulowania umowy zawieranej na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
 9. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i / lub usług konsumentom na odległość;
 10. Umowa zawierana na odległość: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i / lub usług, do zawarcia umowy włącznie. porozumienie jest wykorzystywane wyłącznie lub częściowo przy użyciu jednej lub więcej technik komunikacji na odległość;
 11. Wzór formularza wypłaty: europejski wzór formularza do wypłaty wymieniony w załączniku I do niniejszych warunków. Załącznik I nie musi być udostępniany, jeżeli konsument nie ma prawa odstąpienia w związku z jego zamówieniem;
 12. Technologia komunikacji na odległość: oznacza, że ​​można ją wykorzystać do zawarcia umowy, bez konieczności jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pokoju.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 1. Naam: ietsGezond;
 2. Adres: Energiestraat 6, 7917RA Geesbrug
 3. Telefoonnummer: +31 (0) 628 668 549
 4. E-mailadres: bs@ietsgezond.nl
 5. KvK-nummer: 68869398
 6. Btw-identificatienummer: NL002525261B18

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

 1. Nazwa: ietsGezond;
 2. Adres: Energiestraat 6, 7917RA Geesbrug
 3. Telefoonnummer: +31 (0) 628 668 549
 4. Adres e-mail: bs@ietsgezond.nl
 5. Numer Izby Gospodarczej: 68869398
 6. Numer identyfikacyjny VAT: NL002525261B18

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stojak gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk jest, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zienn en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan w afwijking van het vorige pokrywę en voordat de overeenkomst op to wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk jest, zal voordat de overeenkomst op to słowo gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. < / li>
 4. Nie możesz znaleźć więcej informacji na temat tego produktu. Tevens specifieke produkt- od dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, czy to nie ma nic wspólnego z tym, co powiesz na temat tego, czy można zignorować, czy nie, czy nie, czy nie, czy nie, czy nie, nie. meest gunstig is.

Artykuł 3 - Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez przedsiębiorcę i do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Zanim umowa zawierana na odległość zostanie zawarta, tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca przed zawarciem umowy na odległość wskazuje, w jaki sposób ogólne warunki przedsiębiorcy mają być widoczne, a na życzenie konsumenta, tak szybko, jak to możliwe, zostać wysłane bezpłatnie.
 3. Jeżeli umowa zawierana na odległość jest zawarta w formie elektronicznej, w drodze odstępstwa od poprzedniego akapitu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków można udostępnić konsumentowi w formie elektronicznej w taki sposób, że jest on konsumentem. mogą być łatwo przechowywane na trwałym nośniku. Jeżeli nie jest to możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane miejsce, w którym ogólne warunki i zasady można elektronicznie zanotować, a na życzenie konsumenta drogą elektroniczną lub w inny sposób zostaną przesłane bezpłatnie. / li & gt;
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków handlowych zastosowanie mają określone warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci mają zastosowanie mutatis mutandis, a konsument może zawsze powoływać się na odpowiednie przepisy w przypadku wystąpienia sprzecznych warunków. najbardziej korzystne.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artykuł 4 - Oferta

 1. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
 2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i / lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić prawidłową ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje obrazy, są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów, usług i / lub treści cyfrowych. Oczywiste błędy lub błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
 3. Każda oferta zawiera takie informacje, że konsument ma jasność co do praw i obowiązków związanych z przyjęciem oferty.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artykuł 5 - Umowa

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia odpowiednich warunków.
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia oferty. Dopóki przyjęcie potwierdzenia nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
 3. Jeżeli umowa jest tworzona drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć elektroniczny transfer danych, a także zapewni bezpieczne środowisko sieciowe. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może w ramach ustawowych ram - informować, czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także wszystkie fakty i czynniki, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli przedsiębiorca, którego dotyczy niniejsze dochodzenie, ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić realizacji zamówienia lub wniosku umotywowanego lub załączyć specjalne warunki do wykonania.
 5. Najpóźniej w momencie dostarczenia produktu, usługi lub treści cyfrowych przedsiębiorca prześle następujące informacje, na piśmie lub w sposób umożliwiający ich przechowywanie przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku: & lt ; ol type = "a" & gt;
 6. adres do odwiedzania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy, do którego konsument może zgłosić reklamację;
 7. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia, lub wyraźne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia;
 8. informacje o gwarancjach i istniejącej usłudze po zakupie;
 9. cena zawierająca wszystkie podatki od produktu, usługi lub treści cyfrowych; w stosownym przypadku koszty dostawy; oraz sposób zapłaty, dostawy lub wykonania umowy na odległość;
 10. wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa ma okres dłuższy niż jeden rok lub jest nieokreślony;
 11. jeśli konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, formularz wycofania modelu.
 12. W przypadku transakcji rozszerzonej przepis z poprzedniego paragrafu dotyczy tylko pierwszej dostawy.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artykuł 6 - Prawo odstąpienia

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę dotyczącą zakupu produktu w okresie przeznaczonym na refleksję wynoszącym co najmniej 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o powód odstąpienia od umowy, ale nie może wymagać podania przyczyny / przyczyn.
 2. Okres odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu następującym po tym, jak konsument lub osoba trzecia wskazana wcześniej przez konsumenta, która nie jest przewoźnikiem, otrzymała produkt, lub:
  1. jeśli konsument zamówił kilka produktów w tej samej kolejności: dzień, w którym konsument lub trzecia strona wyznaczona przez niego otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może, o ile poinformował konsumenta w jasny sposób przed złożeniem zamówienia, odrzucić zamówienie na kilka produktów o innym czasie dostawy.
  2. jeśli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego strona trzecia otrzymała ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;
  3. w przypadku umów dotyczących regularnej dostawy produktów w określonym czasie: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego strona trzecia otrzymał pierwszy produkt.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie refleksji

 1. Podczas okresu odstąpienia konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje produkt lub użyje go jedynie w zakresie niezbędnym do określenia charakteru, cech i działania produktu. Podstawową zasadą jest to, że konsument może jedynie obsługiwać i kontrolować produkt tak, jak pozwoliłby mu na to sklep.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za amortyzację produktu będącą wynikiem sposobu postępowania z produktem, który wykracza poza dozwolony w ust. 1.
 3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za amortyzację produktu, jeśli przedsiębiorca nie dostarczył mu wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy przed zawarciem umowy lub w jej trakcie.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artykuł 8 - Wykonywanie prawa do odstąpienia przez konsumenta i jego kosztów

 1. Jeżeli konsument skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, poinformuje o tym przedsiębiorcę w okresie odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia lub w sposób jednoznaczny.
 2. Tak szybko, jak to możliwe, ale w ciągu 14 dni od dnia następującego po powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, konsument zwraca produkt lub przekazuje go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. W każdym przypadku konsument dotrzymał terminu zwrotu, jeśli zwróci produkt przed upływem okresu, w którym można odstąpić od umowy.
 3. Konsument zwraca produkt ze wszystkimi akcesoriami, jeśli jest to racjonalnie możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
 4. Ryzyko i ciężar dowodu w zakresie prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia spoczywa na konsumentach.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosił, że konsument musi ponieść te koszty, lub jeśli przedsiębiorca wskazuje, że sam ponosi koszty, konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu.
 6. Jeżeli konsument odstąpi od umowy po pierwszym wyraźnym żądaniu, aby świadczenie usługi lub dostawa gazu, wody lub energii elektrycznej, które nie zostały przygotowane do sprzedaży, rozpoczęły się w ograniczonej ilości lub ilości w okresie konsumentowi przedsiębiorcy przysługuje kwota, która jest proporcjonalna do tej części zobowiązania, którą przedsiębiorca spełnił w momencie wypowiedzenia, w porównaniu do pełnego wywiązania się z zobowiązania.
 7. Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem usług lub dostawą wody, gazu lub energii elektrycznej, które nie są gotowe do sprzedaży w ograniczonej ilości lub ilości lub do dostaw ciepła sieciowego, jeżeli: < ol type = "a">
 8. przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganych przepisami prawa informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy, zwrotu kosztów w przypadku odwołania lub wzoru formularza do wypłaty, lub;
 9. konsument nie zażądał wyraźnie rozpoczęcia świadczenia usługi lub dostawy gazu, wody, energii elektrycznej lub miejskiego ogrzewania w okresie, w którym następuje odstąpienie od umowy.
 10. Konsument nie ponosi żadnych kosztów za pełne lub częściowe dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku, jeżeli: nie wyraził jednoznacznej zgody na wykonanie umowy przed dostarczeniem, przed końcem okresu refleksji;
 11. nie przyznał się do utraty prawa do wycofania się, wyrażając zgodę; lub
 12. przedsiębiorca nie potwierdził tego oświadczenia od konsumenta.
 13. Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia, wszystkie dodatkowe umowy zostaną prawnie rozwiązane.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku wypłaty

 1. Jeżeli przedsiębiorca przekaże drogą elektroniczną powiadomienie o odstąpieniu przez konsumenta, wyśle potwierdzenie odbioru niezwłocznie po otrzymaniu tego powiadomienia.
 2. Przedsiębiorca zwróci wszystkie płatności od konsumenta, w tym wszelkie koszty dostawy naliczone przez przedsiębiorcę za zwrócony produkt, bez zwłoki, ale w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument powiadomi go o wypłacie. O ile przedsiębiorca nie zaproponuje odbioru produktu samodzielnie, może poczekać, aż zwróci produkt, lub dopóki konsument nie wykaże, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 3. Przedsiębiorca korzysta z tej samej metody płatności, której użył konsument do zwrotu, chyba że konsument wyrazi zgodę na inną metodę. Zwrot jest bezpłatny dla konsumenta.
 4. Jeżeli konsument zdecydował się na droższy sposób dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższą metodę.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artykuł 10 - Wykluczenie prawa do odstąpienia

Przedsiębiorca może wyłączyć następujące produkty i usługi z prawa odstąpienia od umowy, ale tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie zaznaczył to w ofercie, przynajmniej w czasie do zawarcia umowy:

 1. Produkty lub usługi, których cena podlega fluktuacjom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia;
 2. Umowy zamknięte podczas publicznej aukcji. Przez aukcję publiczną rozumie się metodę sprzedaży, w której produkty, treści cyfrowe i / lub usługi są oferowane przez przedsiębiorcę konsumentowi, który jest osobiście obecny lub ma możliwość osobistego stawienia się na aukcji, pod kierownictwem prowadzącego aukcje. , w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i / lub usług;
 3. Umowy serwisowe po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy: wykonanie zostało rozpoczęte za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; i
 4. konsument oświadczył, że utraci prawo do odstąpienia od umowy, gdy tylko przedsiębiorca w pełni wykona umowę;
 5. Wycieczki zorganizowane, o których mowa w sekcji 7: 500 holenderskich kodeksów cywilnych i umów przewozu osób;
 6. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, jeżeli w umowie przewidziano określoną datę lub okres wykonania, a nie w celach mieszkalnych, przewozów towarowych, usług wynajmu samochodów i cateringu;
 7. Umowy dotyczące czasu wolnego, jeżeli konkretna data lub okres wykonania jest przewidziany w umowie;
 8. produkty wytworzone zgodnie ze specyfikacjami konsumenta, które nie są prefabrykowane i które są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta, lub które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
 9. Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony okres przydatności do spożycia;
 10. Zamknięte produkty, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie nadają się do zwrotu, a których pieczęć została przerwana po dostarczeniu;
 11. Produkty, które są nieodwołalnie zmieszane z innymi produktami po dostawie ze względu na ich charakter
 12. Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, a rzeczywista wartość zależy od wahań rynku, na którym przedsiębiorca ma brak wpływu;
 13. Zapieczętowane nagrania audio, wideo i oprogramowanie komputerowe, których pieczęć została przerwana po dostarczeniu;
 14. Gazety, czasopisma lub czasopisma, z wyjątkiem subskrypcji tego
 15. Dostarczanie treści cyfrowych innych niż na materialnym nośniku, ale tylko wtedy, gdy: wykonanie zostało rozpoczęte za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; i
 16. konsument oświadczył, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artykuł 11 - Cena

 1. W okresie wymienionym w ofercie ceny oferowanych produktów i / lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek VAT.
 2. W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają fluktuacjom na rynku finansowym i tam, gdzie przedsiębiorca nie ma wpływu, ze zmiennymi cenami. Ten link do fluktuacji oraz fakt, że wszelkie podane ceny są cenami docelowymi, są wymienione w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to określił i:
  1. są one wynikiem ustawowych rozporządzeń lub postanowień; lub
  2. konsument ma prawo wypowiedzieć umowę z mocą od dnia, w którym podwyżka ceny zacznie obowiązywać.
  3. Ceny wymienione w zakresie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artykuł 12 - Umowa o zgodności i dodatkowa gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, uzasadnionymi wymaganiami dotyczącymi rzetelności i / lub użyteczności oraz warunkami istniejącymi w dniu zawarcia umowy. przepisy prawne i / lub przepisy rządowe. Jeśli zostanie to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innych celów niż normalne.
 2. Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza praw i roszczeń, które konsument może nałożyć na przedsiębiorcę na podstawie umowy, jeżeli przedsiębiorca nie wypełnił swojej części umowy . umowa.
 3. Przez dodatkową gwarancję rozumie się każde przedsiębiorstwo przedsiębiorcy, jego dostawcę, importera lub producenta, w którym przyznaje konsumentowi określone prawa lub roszczenia, które wykraczają poza to, co jest prawnie wymagane w przypadku, gdy zawiodło ono w działaniu. jego część. umowy.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artykuł 13 - Dostawa i wdrożenie

 1. Inwestor dołoży wszelkich starań, aby otrzymywać i realizować zamówienia produktów oraz oceniać wnioski o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument poinformował przedsiębiorcę.
 3. Z należytym przestrzeganiem postanowień artykułu 4 niniejszych ogólnych warunków przedsiębiorca wykona przyjęte zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub zostanie zrealizowane tylko częściowo, konsument otrzyma powiadomienie o tym nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez kary i prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 4. Po rozwiązaniu zgodnie z poprzednim paragrafem przedsiębiorca natychmiast zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta.
 5. Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia do konsumenta lub uprzednio wyznaczonego i przedsiębiorcy ogłoszonego przedstawiciela, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.

Artikel 14 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artykuł 14 - Płatność

 1. O ile nie określono inaczej w umowie lub dodatkowych warunkach, kwoty należne od konsumenta muszą zostać zapłacone w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia lub w przypadku braku terminu odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni po zakończeniu umowy. porozumienie. W przypadku umowy o świadczenie usługi okres ten rozpoczyna się w dniu następującym po potwierdzeniu umowy przez konsumenta.
 2. Sprzedając produkty konsumentom, konsument nie może nigdy zostać zobowiązany na ogólnych warunkach do zapłaty z góry więcej niż 50%. Jeżeli zostanie określona płatność z góry, konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących wykonania zamówienia lub usługi, przed dokonaniem określonej płatności zaliczkowej.
 3. Konsument ma obowiązek bezzwłocznie poinformować przedsiębiorcę o niedokładności podanych lub określonych szczegółów płatności przedsiębiorcy.
 4. Jeżeli konsument nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, po tym, jak został poinformowany przez przedsiębiorcę o opóźnionej spłacie, a przedsiębiorca udzielił konsumentowi 14 dni na dalsze wywiązywanie się z obowiązków płatniczych. po tym, jak płatność nie została dokonana w ciągu tego 14-dniowego okresu, odsetki są należne od zaległej kwoty, a przedsiębiorca jest uprawniony do naliczenia kosztów pozasądowego egzekucji, które poniósł. Te koszty poboru wynoszą maksymalnie: 15% ponad kwoty do 2 500 EUR, =; 10% w ciągu następnych 2 500 €, = 5% w ciągu następnych 5 000 €, = minimum 40 €, =. Przedsiębiorca może odejść od wyżej wymienionych kwot i wartości procentowych na korzyść konsumenta.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artykuł 15 - Procedura reklamacyjna

 1. Przedsiębiorca ma dobrze nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje skargę zgodnie z tą procedurą składania skarg.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać w pełni i jasno opisać przedsiębiorcy w rozsądnym terminie po wykryciu przez konsumenta wad.
 3. Na skargi złożone przedsiębiorcy odpowiemy w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu przetwarzania, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni powiadomieniem o jej otrzymaniu oraz wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Konsument musi dać przedsiębiorcy co najmniej 4 tygodnie na rozpatrzenie reklamacji we wzajemnych konsultacjach. Po tym okresie pojawia się spór podatkowy na rozstrzyganie sporów.

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artykuł 16 - Spory

 1. Tylko prawo holenderskie stosuje się do umów między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki handlowe.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artykuł 17 - Dodatkowe lub inne postanowienia

 1. Dodatkowe postanowienia lub odbiegające od niniejszych warunków mogą nie być ze szkodą dla konsumenta i muszą być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby mogły być przechowywane przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku. / li>