Terms&Conditions

Algemene Voorwaarden - ietsGezond.nl

English translation by Google Translate:
Terms&Conditions - ietsGezond.nl

please note that Dutch version is the only legal one during purchase in our shop in the Netherlands and Belgium


Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Table of contents:
Article 1 - Definitions
Article 2 - Identity of the entrepreneur
Article 3 - Applicability
Article 4 - The offer
Article 5 - The contract
Article 6 - Right of withdrawal
Article 7 - Obligations of the consumer during the cooling-off period
Article 8 - Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof
Article 9 - Obligations of the entrepreneur in case of withdrawal
Article 10 - Exclusion of right of withdrawal
Article 11 - The price
Article 12 - Compliance and additional warranty
Article 13 - Delivery and execution
Article 14 - Payment
Article 15 - Complaints procedure
Article 17 - Disputes
Article 18 - Additional or deviating provisions

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Article 1 - Definitions

In these terms and conditions the following definitions apply:

 1. Additional agreement: an agreement whereby the consumer acquires products, digital content and / or services in connection with a distance contract and these goods, digital content and / or services are supplied by the entrepreneur or by a third party on the basis of an agreement between the third party and the entrepreneur;
 2. Cooling-off period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;
 3. Consumer: the natural person who does not act for purposes related to his trade, business, craft or profession;
 4. Day: calendar day;
 5. Digital content: data produced and delivered in digital form
 6. Duration agreement: an agreement that extends to the regular delivery of goods, services and / or digital content during a certain period;
 7. Durable data carrier: Every device - including e-mail - that enables the consumer or trader to store information that is addressed to him in person in a way that future consultation or use for a period which is aligned with the purpose for which the information is intended and which allows unaltered reproduction of the stored information;
 8. Right of withdrawal: the consumer's option to cancel the distance contract within the cooling-off period;
 9. Entrepreneur: the natural or legal person that offers products, (access to) digital content and / or services to consumers at a distance;
 10. Distance contract: an agreement concluded between the entrepreneur and the consumer in the context of an organized system for distance selling of products, digital content and / or services, up to and including the conclusion of the agreement is solely or partly made use of one or more techniques for distance communication;
 11. Model withdrawal form: the European model form for withdrawal included in Appendix I of these terms and conditions. Annex I does not have to be made available if the consumer does not have a right of withdrawal regarding his order;
 12. Technology for distance communication: means that can be used for concluding an agreement, without the consumer and entrepreneur having to be in the same room at the same time.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 1. Naam: ietsGezond;
 2. Adres: Energiestraat 6, 7917RA Geesbrug
 3. Telefoonnummer: +31 (0) 628 668 549
 4. E-mailadres: bs@ietsgezond.nl
 5. KvK-nummer: 68869398
 6. Btw-identificatienummer: NL002525261B18

Article 2 - Identity of the entrepreneur

 1. Name: ietsGezond;
 2. Address: Energiestraat 6, 7917RA Geesbrug
 3. Telefoonnummer: +31 (0) 628 668 549
 4. E-mail address: bs@ietsgezond.nl
 5. Chamber of Commerce number: 68869398
 6. VAT identification number: NL002525261B18

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Article 3 - Applicability

 1. These general terms and conditions apply to every offer made by the entrepreneur and to every distance contract that has been established between the entrepreneur and the consumer.
 2. Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions will be made available to the consumer. If this is not reasonably possible, the entrepreneur before the distance contract is concluded, indicate how the general terms and conditions at the entrepreneur to see and that at the request of the consumer as soon as possible to be sent free of charge.
 3. If the distance contract is concluded electronically, in derogation from the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available electronically to the consumer in such a way that it is the consumer can easily be stored on a durable medium. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, will be indicated where of the general terms and conditions electronically can be taken note and that at the request of the consumer by electronic means or otherwise will be sent free of charge. / li>
 4. In the event that specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs shall apply mutatis mutandis and the consumer may always invoke the applicable provision for him in the event of conflicting conditions. most favorable.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Article 4 - The offer

 1. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
 2. The offer contains a complete and accurate description of the offered products, digital content and / or services. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses images, these are a true reflection of the offered products, services and / or digital content. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind the entrepreneur.
 3. Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to the acceptance of the offer.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Article 5 - The agreement

 1. Subject to the provisions of paragraph 4, the agreement is concluded at the moment of acceptance by the consumer of the offer and the fulfillment of the corresponding conditions.
 2. If the consumer has accepted the offer electronically, the trader will immediately confirm electronically the receipt of the acceptance of the offer. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by the entrepreneur, the consumer can dissolve the agreement.
 3. If the agreement is created electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and he will ensure a secure web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will take appropriate security measures.
 4. The entrepreneur can within statutory frameworks - inform whether the consumer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If the entrepreneur based on this investigation has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request motivated or to attach special conditions to the execution.
 5. At the latest on delivery of the product, the service or digital content the entrepreneur will send the following information, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium: < ol type = "a">
 6. the visiting address of the business location of the entrepreneur where the consumer can go with complaints;
 7. the conditions under which and the manner in which the consumer can exercise the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
 8. the information about guarantees and existing service after purchase;
 9. the price including all taxes of the product, service or digital content; insofar as applicable, the costs of delivery; and the method of payment, delivery or execution of the distance contract;
 10. the requirements for termination of the contract if the contract has a duration of more than one year or is indefinite;
 11. if the consumer has a right of withdrawal, the model withdrawal form.
 12. In the case of an extended transaction, the provision in the previous paragraph only applies to the first delivery.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Article 6 - Right of withdrawal

 1. The consumer can terminate an agreement regarding the purchase of a product during a reflection period of at least 14 days without giving any reason. The entrepreneur may ask the consumer about the reason for withdrawal, but not to make it compulsory to state his reason (s).
 2. The cooling-off period referred to in paragraph 1 starts on the day after the consumer, or a third party designated by the consumer in advance, who is not the carrier, has received the product, or:
  1. if the consumer ordered several products in the same order: the day on which the consumer, or a third party designated by him, received the last product. The entrepreneur may, provided he has informed the consumer in a clear manner prior to the ordering process, refuse an order of several products with a different delivery time.
  2. if the delivery of a product consists of several shipments or parts: the day on which the consumer, or a third party designated by him, received the last shipment or the last part;
  3. for agreements for regular delivery of products during a certain period: the day on which the consumer, or a third party designated by him, has received the first product.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Article 7 - Obligations of the consumer during the reflection period

 1. During the cooling off period, the consumer will handle the product and packaging carefully. He will only unpack or use the product to the extent necessary to determine the nature, characteristics and operation of the product. The basic principle here is that the consumer may only handle and inspect the product as he would be allowed to do in a store.
 2. The consumer is only liable for the depreciation of the product that is the result of a way of handling the product that goes further than allowed in paragraph 1.
 3. The consumer is not liable for the depreciation of the product if the entrepreneur has not provided him with all the legally required information about the right of withdrawal before or at the conclusion of the agreement.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Article 8 - Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof

 1. If the consumer exercises his right of withdrawal, he will report this to the entrepreneur within the cooling-off period by means of the model withdrawal form or in an unequivocal manner.
 2. As soon as possible, but within 14 days from the day following the notification referred to in paragraph 1, the consumer returns the product, or hands it over to (an authorized representative of) the entrepreneur. This is not necessary if the entrepreneur has offered to collect the product himself. In any case, the consumer has complied with the return period if he returns the product before the cooling-off period has expired.
 3. The consumer returns the product with all accessories, if reasonably possible in its original state and packaging, and in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.
 4. The risk and the burden of proof for the correct and timely exercise of the right of withdrawal lies with the consumer.
 5. The consumer bears the direct costs of returning the product. If the entrepreneur has not reported that the consumer must bear these costs or if the entrepreneur indicates to bear the costs himself, the consumer does not have to bear the costs for return.
 6. If the consumer rescinds after having first explicitly requested that the provision of the service or the supply of gas, water or electricity that have not been made ready for sale start in a limited volume or quantity during the cooling-off period, the consumer the entrepreneur owes an amount that is proportional to that part of the obligation that the entrepreneur has fulfilled at the moment of withdrawal, compared with the full fulfillment of the commitment.
 7. The consumer does not incur any costs for the execution of services or the supply of water, gas or electricity, which are not made ready for sale in a limited volume or quantity, or for the supply of district heating, if:
  1. the entrepreneur has not provided the consumer with the legally required information about the right of withdrawal, the cost reimbursement upon revocation or the model form for withdrawal, or;
  2. the consumer has not expressly requested the commencement of the execution of the service or delivery of gas, water, electricity or district heating during the cooling-off period.
  3. The consumer shall bear no costs for the full or partial delivery of digital content not supplied on a tangible medium if:
   1. he has not explicitly agreed to the fulfillment of the contract prior to the delivery, before the end of the reflection period;
   2. he has not acknowledged losing his right of withdrawal when giving his consent; or
   3. the entrepreneur has failed to confirm this statement from the consumer.
   4. If the consumer exercises his right of withdrawal, all additional agreements will be legally dissolved.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Article 9 - Obligations of the entrepreneur in case of withdrawal

 1. If the entrepreneur makes the notification of withdrawal by the consumer electronically possible, he will send an acknowledgment of receipt immediately after receipt of this notification.
 2. The trader will reimburse all payments from the consumer, including any delivery costs charged by the trader for the returned product, without delay but within 14 days following the day on which the consumer notifies him of the withdrawal. Unless the entrepreneur offers to collect the product himself, he may wait to pay back until he has received the product or until the consumer demonstrates that he has returned the product, whichever comes first.
 3. The entrepreneur uses the same payment method that the consumer has used for reimbursement, unless the consumer agrees to another method. The reimbursement is free of charge for the consumer.
 4. If the consumer has opted for a more expensive method of delivery than the cheapest standard delivery, the entrepreneur does not have to reimburse the additional costs for the more expensive method.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Article 10 - Exclusion of right of withdrawal

The entrepreneur can exclude the following products and services from the right of withdrawal, but only if the entrepreneur has clearly stated this with the offer, at least in time for the conclusion of the agreement:

 1. Products or services whose price is subject to fluctuations in the financial market on which the entrepreneur has no influence and which may occur within the withdrawal period;
 2. Agreements that are closed during a public auction. A public auction is understood to mean a sales method whereby products, digital content and / or services are offered by the entrepreneur to the consumer who is personally present or is given the opportunity to be personally present at the auction, under the direction of an auctioneer, and in which the successful bidder is obliged to purchase the products, digital content and / or services;
 3. Service contracts, after full execution of the service, but only if:
  1. the execution has begun with the explicit prior consent of the consumer; and
  2. the consumer has declared that he will lose his right of withdrawal as soon as the entrepreneur has fully executed the agreement;
  3. Package tours as referred to in Section 7: 500 Dutch Civil Code and passenger transport agreements;
  4. Service agreements for the provision of accommodation, if a certain date or period of execution is provided for in the agreement and other than for residential purposes, freight transport, car rental services and catering;
  5. Agreements relating to leisure activities, if a specific date or period of execution is provided for in the agreement;
  6. Products manufactured according to the consumer's specifications, which are not prefabricated and which are manufactured on the basis of an individual choice or decision of the consumer, or which are clearly intended for a specific person;
  7. Products that spoil quickly or have a limited shelf life;
  8. Sealed products which for reasons of health protection or hygiene are not suitable to be returned and of which the seal has been broken after delivery;
  9. Products that are irrevocably mixed with other products after delivery due to their nature
  10. Alcoholic beverages of which the price has been agreed upon at the conclusion of the agreement, but the delivery of which can only take place after 30 days, and the actual value of which depends on fluctuations of the market on which the entrepreneur has no influence;
  11. Sealed audio, video recordings and computer software, the seal of which is broken after delivery;
  12. Newspapers, magazines or magazines, with the exception of subscriptions to this
  13. The delivery of digital content other than on a tangible medium, but only if:
   1. the execution has begun with the explicit prior consent of the consumer; and
   2. the consumer has stated that he thereby loses his right of withdrawal.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Article 11 - The price

 1. During the period mentioned in the offer, the prices of the offered products and / or services will not be increased, except for price changes due to changes in VAT rates.
 2. Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur can offer products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and where the entrepreneur has no influence, with variable prices. This link to fluctuations and the fact that any listed prices are target prices are mentioned in the offer.
 3. Price increases within 3 months after the conclusion of the contract are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions.
 4. Price increases from 3 months after the conclusion of the contract are only allowed if the entrepreneur has stipulated this and:
  1. these are the result of statutory regulations or stipulations; or
  2. the consumer has the authority to terminate the agreement with effect from the day on which the price increase takes effect.
  3. The prices mentioned in the range of products or services include VAT.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Article 12 - Compliance agreement and additional warranty

 1. The trader guarantees that the products and / or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of soundness and / or usability and the conditions existing on the date of the conclusion of the agreement. legal provisions and / or government regulations. If agreed, the entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than normal use.
 2. An additional guarantee provided by the entrepreneur, its supplier, manufacturer or importer never limits the legal rights and claims that the consumer can enforce against the entrepreneur on the basis of the contract if the entrepreneur has failed to fulfill his part of the contract. the agreement.
 3. An additional guarantee is understood to mean every undertaking of the entrepreneur, its supplier, importer or producer in which it assigns certain rights or claims to the consumer that go beyond what is legally required in the event that he has failed in the performance of his part. of the agreement.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Article 13 - Delivery and implementation

 1. The trader will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products and when assessing applications for the provision of services.
 2. The place of delivery is the address that the consumer has made known to the entrepreneur.
 3. With due observance of what is stated in article 4 of these general terms and conditions, the entrepreneur will execute accepted orders expeditiously but no later than 30 days, unless another delivery period has been agreed. If the delivery is delayed, or if an order can not or only partially be executed, the consumer will receive notification of this no later than 30 days after he has placed the order. In that case, the consumer has the right to dissolve the contract without penalty and the right to any compensation.
 4. After dissolution in accordance with the previous paragraph, the entrepreneur will immediately repay the amount that the consumer has paid.
 5. The risk of damage and / or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the consumer or a pre-designated and the entrepreneur announced representative, unless explicitly agreed otherwise.

Artikel 14 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Article 14 - Payment

 1. Unless otherwise stipulated in the agreement or additional conditions, the amounts due by the consumer must be paid within 14 days after the commencement date, or in the absence of a cooling off period within 14 days after the close of the contract. the agreement. In case of an agreement to provide a service, this period starts on the day after the consumer has received the confirmation of the agreement.
 2. When selling products to consumers, the consumer may never be obliged in general terms and conditions to pay in advance more than 50%. If payment in advance is stipulated, the consumer can not assert any rights regarding the execution of the order or service (s), before the stipulated advance payment has taken place.
 3. The consumer has the duty to report inaccuracies in provided or stated payment details to the entrepreneur without delay.
 4. If the consumer does not fulfill his payment obligation (s) in time, after he has been informed by the trader of the late payment and the trader has given the consumer a period of 14 days to still fulfill his payment obligations. after the payment has not been made within this 14-day period, the legal interest is owed on the outstanding amount and the entrepreneur is entitled to charge the extrajudicial collection costs he has incurred. These collection costs amount to a maximum of: 15% over outstanding amounts up to € 2,500, =; 10% over the next € 2,500, = and 5% over the next € 5,000, = with a minimum of € 40, =. The entrepreneur may deviate from the aforementioned amounts and percentages for the benefit of the consumer.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Article 15 - Complaints procedure

 1. The entrepreneur has a well-publicized complaints procedure and handles the complaint in accordance with this complaints procedure.
 2. Complaints about the execution of the agreement must be submitted fully and clearly described to the entrepreneur within a reasonable time after the consumer has discovered the defects.
 3. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will respond within the period of 14 days with a notice of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.
 4. The consumer must give the entrepreneur at least 4 weeks time to resolve the complaint in mutual consultation. After this period, a dispute arises that is susceptible to the dispute settlement.

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Article 16 - Disputes

 1. Only Dutch law applies to agreements between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Article 17 - Additional or different provisions

 1. Additional provisions or deviating from these terms and conditions may not be to the detriment of the consumer and must be recorded in writing or in such a way that they can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium.